Contact
Telefoon
U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur!
E-mail

Wij beantwoorden uw vragen graag per e-mail.
Mail ons 24 per dag!

Formulier
Heeft u nog vragen?

Voor schriftelijke vragen kunt u ons contactformulier gebruiken.

» Naar het contactformulierAdres

SPRINTIS Schenk
GmbH & Co. KG
Sales Office BeNeLux
Zaanweg 67 D
1521 DM Wormerveer

Privacyverklaring

Privacyverklaring

Wij hanteren onze websites in overeenstemming met de volgende gereguleerde beginselen:

Wij vinden het onze plicht om de wettelijke bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) op te volgen en zorgen ervoor dat wij het beginsel van de minimale gegevensverwerking en het vermijden van gegevens in acht nemen.

1. Naam en adres van de verantwoordelijken evenals de functionaris gegevensbescherming

a) De Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en andere nationale wetten inzake gegevensbescherming van de lidstaten van de Europese Unie en andere wettelijke bepalingen is:

SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG

Ludwig-Weis-Straße 11

97082 Würzburg

Duitsland

Tel .: +49 (0)931 40416-0

E-mail: [email protected]

Website: www.sprintis.de

b) De Functionaris voor Gegevensbescherming

U kunt de functionaris voor gegevensbescherming van de verwerkingsverantwoordelijke als volgt bereiken: SiDIT GmbH, Langgasse 20, 97261 Güntersleben, [email protected]

2. Verklaring van de begrippen

Wij hebben onze privacyverklaring conform het beginsel van duidelijkheid en transparantie vorm gegeven. Mochten er desondanks toch onduidelijkheden m.b.t. het gebruik van de diverse begrippen ontstaan, dan kunnen de desbetreffende definities hier worden ingezien.

3. Rechtsgrond voor de verwerking van persoonsgegevens

a) Verwerking van persoonsgegevens in overeenstemming met de GDPR

Wij verwerken uw persoonsgegevens, zoals bijvoorbeeld uw naam, voornaam, e-mailadres en IP-adres, enzovoort, alleen als hiervoor een wettelijke basis bestaat. Met name de volgende bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) kunnen hier van toepassing zijn:

 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub a AVG: De betrokkene heeft toestemming gegeven voor de verwerking van zijn/haar persoonsgegevens voor één of meerdere specifieke doeleinden.
 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub b AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor het nemen van precontractuele maatregelen op verzoek van de betrokkene.
 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub c AVG: De verwerking is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is.
 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub d AVG: De verwerking is noodzakelijk om de vitale belangen van de betrokkene of van een andere natuurlijke persoon te beschermen.
 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub e AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de vervulling van een taak van algemeen belang of in het kader van de uitoefening van openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is opgedragen.
 • Art. 6, lid 1, zin 1, sub f AVG: De verwerking is noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerkingsverantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of grondrechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene die bescherming van persoonsgegevens vereisen, zwaarder wegen, met name wanneer de betrokkene een kind is.

Wij wijzen u er echter op dat we op de respectievelijke plaatsen in deze privacyverklaring nog steeds expliciet vermelden op welke wettelijke basis de verwerking van uw persoonsgegevens plaatsvindt

b) Toestemming van de wettelijke vertegenwoordigers volgens Artikel 8, lid 1, zin 2, alternatief 2 van de AVG

Een wettelijke vertegenwoordiger moet instemmen met alle gegevensverwerkingen op deze website waarvoor de toestemming van een minderjarige jonger dan 16 jaar vereist is. Informatie over de afzonderlijke gegevensverwerkingsactiviteiten, hun doeleinden en de categorieën van betrokken gegevens waarvoor toestemming van de betrokkene vereist is, vindt u in de privacyverklaring. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een schriftelijke intrekkingsverklaring te sturen naar de contactgegevens van de verwerkingsverantwoordelijke. De verwerking tot aan de intrekking blijft rechtmatig.

c) Verwerking van informatie volgens § 25, lid 1 TTDSG

Daarnaast verwerken we informatie volgens § 25, lid 1 TTDSG door informatie op uw eindapparaat op te slaan of toegang te krijgen tot informatie die al op uw eindapparaat is opgeslagen. Dit kan zowel persoonlijke informatie als niet-persoonsgebonden gegevens betreffen, zoals cookies, browser-vingerafdrukken, advertentie-ID's, MAC-adressen en IMEI-nummers. Een eindapparaat is elk apparaat dat rechtstreeks of onrechtstreeks is aangesloten op de interface van een openbaar telecommunicatienetwerk voor het verzenden, verwerken of ontvangen van berichten, zoals bepaald in § 2, lid 2, nr. 6 TTDSG. In de meeste gevallen verwerken we deze informatie op basis van uw toestemming, zoals vastgelegd in § 25, lid 1 TTDSG. Indien er een uitzondering van toepassing is volgens § 25, lid 2, nr. 1 en nr. 2 TTDSG, is geen toestemming vereist. Een dergelijke uitzondering geldt wanneer we uitsluitend toegang hebben tot de informatie of deze opslaan om een bericht via een openbaar telecommunicatienetwerk over te dragen, of wanneer dit absoluut noodzakelijk is om een telemediadienst te leveren die u uitdrukkelijk heeft aangevraagd. U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken. Houd er rekening mee dat de intrekking van de toestemming de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van uw toestemming vóór de intrekking niet aantast.

Wij stellen u ervan op de hoogte dat de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking niet wordt beïnvloed door de intrekking

4. Het doorgeven van persoonsgegevens

Ook bij het doorgeven van persoonsgegevens is er sprake van verwerking zoals in paragraaf 3 hierboven bedoeld. We willen u echter op deze plaats nogmaals specifiek informeren over het onderwerp van het doorgeven van gegevens aan derden. De bescherming van uw persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Om die reden zijn we bijzonder voorzichtig als het gaat om het delen van uw gegevens met derden.

Gegevens worden alleen aan derden verstrekt als er een wettelijke basis voor de verwerking aanwezig is. Bijvoorbeeld, we delen persoonsgegevens met individuen of bedrijven die namens ons optreden als verwerkers overeenkomstig Artikel 28 van de AVG. Een verwerker is iedereen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerkt, en dus in het bijzonder onder ons gezag en toezicht staat.

5. Opslagduur en verwijderen

Wij slaan alle persoonsgegevens, die u aan ons doorgeeft, slechts zolang op als wij deze nodig hebben om aan de doelen te voldoen, waarvoor de gegevens werden overgedragen, of zolang dit wettelijk is voorgeschreven. Als aan het doel is voldaan en/of de wettelijke bewaartermijn is verstreken, worden de gegevens door ons verwijderd of geblokkeerd.

6. SSL-encryptie

Deze website maakt in verband met de veiligheid en om de overdracht van vertrouwelijke inhoud te beschermen, zoals bijv. aanvragen die u aan ons als exploitant van de website stuurt, gebruik van een SSL-encryptie. Een versleutelde verbinding herkent u aan de adresregel van de browser, wanneer deze van “http://” naar “https://” wisselt en aan het slotje-symbool in de browserregel.

Als de SSL-encryptie is ingeschakeld, kunnen derden niet meelezen wanneer u gegevens aan ons overdraagt.

7.Cookies

Op onze website maken we gebruik van cookies. Cookies zijn kleine gegevenspakketten die automatisch door uw browser worden aangemaakt en op uw apparaat worden opgeslagen wanneer u onze website bezoekt. Deze cookies worden gebruikt om informatie met betrekking tot het gebruikte apparaat op te slaan. Bij het gebruik van cookies maken we onderscheid tussen technisch noodzakelijke cookies en "andere" cookies. Technisch noodzakelijke cookies zijn aanwezig wanneer deze absoluut nodig zijn om een door u uitdrukkelijk gewenste dienst van de informatiemaatschappij te leveren.

a) Technisch noodzakelijke cookies

Om uw gebruik van onze diensten aangenamer te maken, gebruiken we technisch noodzakelijke cookies, waaronder zogenaamde sessiecookies (bijv. taal- en schrijfkeuze, winkelwagen, enz.), toestemmingscookies, cookies om de serverstabiliteit en beveiliging te waarborgen, enz. De wettelijke basis voor deze cookies is te vinden in Artikel 6, lid 1, zin 1, sub f) van de AVG, ons rechtmatige belang bij het foutloos functioneren van de website en het belang om onze diensten geoptimaliseerd aan u te leveren.

 b) Andere cookies

Onder de "andere" cookies vallen cookies voor statistische doeleinden, analyse, marketing en retargeting. We gebruiken deze cookies op basis van uw toestemming volgens Artikel 6, lid 1, zin 1, sub a) van de AVG. U kunt uw toestemming voor het gebruik van cookies te allen tijde intrekken. We wijzen u erop dat de intrekking van de toestemming de wettigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking niet aantast. U kunt uw cookie-instellingen op onze website aanpassen, cookies uitschakelen in uw browserinstellingen (waardoor de functionaliteit van de online dienst kan worden beperkt) of in individuele gevallen een opt-out instellen voor de betreffende dienst.

Bij de respectievelijke diensten in de privacyverklaring wordt aangegeven op welke wettelijke basis deze gegevens worden verwerkt.

Cookie-instellingen

8. Cookie-banner

Om toestemming te verkrijgen voor de cookies die we gebruiken, maken we gebruik van de speciaal ontwikkelde cookie-banner van SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG. Deze banner plaatst zelf een zogenaamde toestemmingscookie om de respectievelijke toestemmingsstatus te registreren en te verwerken. Deze toestemmingscookie is technisch noodzakelijk en wordt daarom ingezet op basis van ons rechtmatige belang volgens Artikel 6, lid 1, zin 1, sub f van de AVG, § 25, lid 1 TTDSG.

9.Verzameling en opslag van persoonsgegevens en de aard en het doel van het gebruik

a) Externe Hosting

Onze website wordt gehost door Profihost GmbH, Expo Plaza 1, 30539 Hannover, Duitsland. Daarom worden alle persoonsgegevens die op onze website worden verzameld, opgeslagen op de servers van onze hostingprovider, tenzij een externe dienst van een derde partij is geïntegreerd. Dit kunnen zaken omvatten zoals het IP-adres, uw e-mailadres, communicatiegegevens of vergelijkbare informatie. De specifieke persoonsgegevens worden hieronder beschreven in de afzonderlijke functies en diensten. Als we een externe dienst van een derde partij gebruiken, wordt dit duidelijk gemaakt bij de beschrijving van de betreffende dienst of tool. De hostingprovider verwerkt uw gegevens uitsluitend volgens onze instructies en voor zover dit nodig is om de diensten op de website te verlenen. Er wordt geen verwerking van gegevens door de hostingprovider uitgevoerd voor eigen doeleinden. We hebben een verwerkersovereenkomst met hen gesloten.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.profihost.com/datenschutz/

b) Winkelsysteem

Voor het aanbieden van onze goederen maken we gebruik van het winkelsysteem van OXID ESALES AG, Bertoldstraße 48, 79098 Freiburg, Duitsland. De gegevens die u verstrekt, worden daarom verwerkt door onze shopsysteemaanbieder als onderdeel van de werking van het shopsysteem. Bovendien kunnen er extra cookies worden geplaatst door het shopsysteem. Daarom hebben we met hen een overeenkomst voor gegevensverwerking of standaard contractbepalingen gesloten.

Meer informatie over gegevensbescherming is te vinden op: https://www.oxid-esales.com/datenschutz/

c) Bij het bezoeken van de website

Bij het openen van onze website worden automatisch gegevens naar de server van onze website gestuurd door de browser op uw apparaat. Deze informatie wordt tijdelijk opgeslagen in een zogenaamd logbestand. De volgende informatie wordt verzameld zonder uw tussenkomst en bewaard totdat deze automatisch wordt verwijderd:

 • IP-adres van het verzoekende apparaat
 • Datum en tijd van toegang
 • Naam en URL van het opgevraagde bestand
 • Website van waaruit de toegang plaatsvindt (Referrer-URL)
 • Gebruikte browser en indien van toepassing het besturingssysteem van uw apparaat, evenals de naam van uw internetprovider

De genoemde gegevens worden door ons verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Zorgen voor een soepele verbinding met de website
 • Evaluatie van de beveiliging en stabiliteit van het systeem
 • Foutanalyse

Gegevens die kunnen worden gebruikt om conclusies te trekken over uw persoon, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, worden uiterlijk na 7 dagen verwijderd. Als we de gegevens langer bewaren, worden deze gegevens gepseudonimiseerd zodat ze niet langer aan u kunnen worden gekoppeld. De wettelijke basis voor gegevensverwerking is artikel 6, lid 1, punt f van de AVG. Ons rechtmatige belang volgt uit de hierboven vermelde doeleinden van gegevensverzameling. In geen geval gebruiken we de verzamelde gegevens om conclusies te trekken over uw persoon.

d) CloudFlare

Op onze website maken we gebruik van een Content Delivery Network ("CDN") en een webfirewall om Distributed Denial of Service (DDoS) aanvallen te voorkomen van de technologiedienstverlener Cloudflare Inc., 101 Townsend St. San Francisco, CA 94107, Verenigde Staten ("Cloudflare").

Cloudflare kan hiervoor IP-adressen, informatie met betrekking tot gegevensverkeerrouting en systeemconfiguratie, en andere informatie met betrekking tot verkeer dat bestemd is voor of afkomstig is van websites verwerken.

Voor de CDN wordt technisch gezien de informatieoverdracht tussen de browser en onze server via het Cloudflare-netwerk geleid, zodat we de laadsnelheden van onze website kunnen optimaliseren. De webfirewall is bedoeld om frauduleuze transacties, ongeautoriseerde toegang tot de diensten en andere illegale activiteiten te voorkomen.

De verwerking vindt plaats overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 lit. f van de AVG op basis van ons rechtmatige belang bij een veilige en efficiënte verstrekking, evenals het verbeteren van de stabiliteit en functionaliteit van onze website. We hebben de standaard contractbepalingen (Data Processing Addendum) met Cloudflare afgesloten.

Meer informatie is te vinden in het privacybeleid van Cloudflare op: https://www.cloudflare.com/privacypolicy/

e) Contractuele relatie

(1) Contractsluiting

Bij het aangaan van de contractuele relatie worden uitsluitend de persoonsgegevens verwerkt die strikt noodzakelijk zijn voor de uitvoering van het contract overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b van de AVG.

Indien u daarnaast vrijwillige gegevens verstrekt, worden deze alleen verwerkt op basis van uw verleende toestemming overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a van de AVG. Deze vrijwillige gegevens gebruiken we om een klantvriendelijke service te bieden en deze voortdurend te verbeteren.

(2) Klantaccount

U heeft de mogelijkheid om bij ons een klantaccount aan te maken. Hiervoor worden naast uw persoonsgegevens voor de uitvoering van het contract ook uw verdere vrijwillige gegevens en uw aankopen in het verleden bij ons opgeslagen en verwerkt. U kunt deze gegevens te allen tijde raadplegen om een overzicht te krijgen van uw aankopen bij ons. Deze gegevens zijn bedoeld om het u gemakkelijk te maken om u bij uw volgende aankoop aan te melden met uw inloggegevens. Het dient ook om uw aankoopactiviteiten te beheren. De wettelijke basis volgt uit uw verleende toestemming overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. a van de AVG.

U heeft te allen tijde de mogelijkheid om uw gegevens in uw klantaccount te wijzigen of te verwijderen, en om uw hele account onmiddellijk te verwijderen als u van deze functie gebruik wilt maken. Als u van deze functie gebruik maakt, wordt uw klantaccount met alle daarin opgeslagen gegevens onmiddellijk verwijderd.

(3) Gegevens verstrekken voor verzending

De gegevens die nodig zijn voor het verzenden van onze goederen (voornaam en achternaam, adres, e-mailadres, telefoonnummer indien nodig voor vrachtvervoer) worden doorgegeven aan de betreffende verzenddienstverlener om kennisgeving/afstemming over de levering van de goederen en de levering van de goederen mogelijk te maken. De wettelijke basis voor deze doorgifte volgt uit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b van de AVG. In dit verband geven we uw gegevens door aan een van de volgende verzenddienstverleners, waarbij u meer informatie zult ontvangen over de verwerking van uw gegevens:

DHL

DHL Paket GmbH, Sträßchensweg 10, PLZ/Ort: 53113 Bonn, Telefoon: +49/ (0) 228/ 18 20, E-mail: impressum.paket[at]dhl.com;

https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

 

DHL Freight

DHL Freight GmbH, Godesberger Allee 102-104, 53175 Bonn, Duitsland, Telefoon: +49/ (0) 228/377880, [email protected];

https://www.dhl.de/de/toolbar/footer/datenschutz.html

 

DPD

DPD Deutschland GmbH, Wailandtstraße 1, 63741 Aschaffenburg, Duitsland, [email protected], Tel. 06021 843-0,

https://www.dpd.com/de/siteutilities/data_protection

 

UPS

UPS Europa SA, Ave Ariane 5, Brussel, B-1200, België,

https://www.ups.com/de/de/help-center/legal-terms-conditions/privacy-notice.page

 

VS Logistic

VS Verwaltungs- und Beteiligungsges. mbH, Alfred-Nobel-Str. 11, 97080 Würzburg, Duitsland, Tel. +49 (0)931 / 900 74-0,

https://www.vs-logistics.com/j/privacy

 

DACHSER

DACHSER SE, Thomas-Dachser-Straße 2, 87439 Kempten, Duitsland, Tel.: +49 831 5916 0, [email protected],

https://www.dachser.de/de/datenschutz-277#!/collapsible-846

 

Schäflein

Schäflein AG, Am Etzberg 7, 97520 Röthlein, Tel.: +49 (0) 9723 9069-0, Duitsland, [email protected]

https://www.schaeflein.de/datenschutz

(4) Gegevens delen bij gebruik van online betalingsdienstverleners

Als u ervoor kiest om tijdens uw bestelproces te betalen met een van de door ons aangeboden online betalingsdienstverleners, worden uw contactgegevens overgedragen in het kader van de resulterende bestelling. De wettigheid van de gegevensoverdracht volgt uit Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. b van de AVG, ten behoeve van de uitvoering van de door u gekozen betaalmethode en onze rechtmatige belangen overeenkomstig Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f van de AVG, om een gebruiksvriendelijke en ongecompliceerde betalingsafhandeling mogelijk te maken.

De persoonsgegevens die naar de online betalingsdienstverlener worden verzonden, zijn meestal voornaam, achternaam, adres, telefoonnummer, IP-adres, e-mailadres, of andere gegevens die nodig zijn voor de verwerking van de bestelling, evenals gegevens met betrekking tot de bestelling, zoals het aantal artikelen, artikelnummer, factuurbedrag en belastingen in procent, factuurgegevens, enz. 

Deze overdracht is noodzakelijk voor de afhandeling van uw bestelling met de door u gekozen betaalmethode, met name om uw identiteit te bevestigen, uw betaling te beheren en de klantrelatie te onderhouden.

 Houd er echter rekening mee dat persoonsgegevens door de online betalingsdienstverlener ook aan dienstverleners, onderaannemers of andere gelieerde ondernemingen kunnen worden doorgegeven, voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de contractuele verplichtingen uit uw bestelling of de persoonsgegevens namens de verwerker moeten worden verwerkt.

Afhankelijk van de gekozen betaalmethode, bijvoorbeeld factuur of automatische incasso, worden de persoonsgegevens die naar de aanbieder worden verzonden door de aanbieder aan kredietinformatiebureaus doorgegeven. Deze overdracht dient ter identiteits- en kredietwaardigheidscontrole met betrekking tot uw bestelling. Voor meer informatie over welke informatiekantoren hierbij betrokken zijn en welke gegevens in het algemeen door de respectievelijke aanbieders worden verzameld, verwerkt, opgeslagen en doorgegeven, raadpleeg de respectievelijke privacyverklaringen van de aanbieders:

PayPal

PayPal (Europe) S.à.r.l. & Cie. S.C.A., 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxemburg onder https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full

 

Klarna

Klarna AB, gevestigd aan Sveavägen 46, 111 34 Stockholm, Zweden. U kunt uitgebreide informatie over gegevensbescherming van Klarna rechtstreeks ontvangen: Privacyverklaring van Klarna AB.
U kunt te allen tijde informatie krijgen over de persoonlijke gegevens die Klarna bewaart door contact op te nemen met [email protected].

 

Unzer

Unzer Luxembourg S.A: société anonyme, 1, Place du Marché, L-6755 Grevenmacher, Tel.: +352-2763 9919, [email protected]. Zie https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

 

(5) Betaling met creditcard

Indien u ervoor kiest om met een creditcard te betalen, verzamelen en verwerken wij uw persoonsgegevens en sturen deze door naar het uitgevende instituut om de betaling te verwerken en te voldoen aan wettelijke vereisten, zoals klantauthenticatie volgens de EU-betaaldienstenrichtlijn PSD2. Hierbij gaat het om de volgende gegevens:

(persoonlijke gegevens die worden verzameld als onderdeel van een betaalproces, zoals bijvoorbeeld aankoop op rekening, betaling in termijnen of automatische incasso, waarbij goederen of diensten worden betaald, zoals bijvoorbeeld aanhef, voornaam, achternaam, factuuradres, leveringsadres, bankgegevens, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum, IP-adres samen met de gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van de transactie (artikel, factuurbedrag, rente, aantal termijnen, vervaldatums, totaalbedrag, factuurnummer, belastingbedrag, valuta, besteldatum en -tijd) en kredietgegevens die wettelijk toelaatbaar worden ontvangen van kredietbureaus en andere samenwerkingspartners.)

Deze gegevensoverdracht is voor de verwerking van betalingen volgens Art. 6 Abs.1 S.1 lit. b) AVG en voor de vervulling van onze wettelijke verplichting om sterke klantauthenticatie uit te voeren volgens Art. 6 Abs.1 S.1 lit. c) AVG in combinatie met Richtlijn (EU) 2015/2366 (PSD 2) of de Wet inzake het toezicht op betalingsdiensten (ZAG) met betrekking tot bestrijding van witwassen en strafrechtelijke vervolging.

De technische verwerking van creditcardbetalingen wordt uitgevoerd door de Payment Service Provider Unzer E-Com GmbH, Vangerowstraße 18, 69115 Heidelberg, Duitsland. Deze is belast met de technische besturing van betalingstransacties, inclusief de uitvoering van het 3D Secure 2.0 proces volgens Art. 28 AVG. Verdere ontvangers van de gegevens zijn de betrokken banken (aan de ene kant de uitgevende bank - de Issuer - en aan de andere kant de accepterende bank van de handelaar - de Acquirer.

U kunt het privacybeleid van Unzer E-Com GmbH vinden op https://www.unzer.com/de/datenschutz/.

 f) Nieuwsbrief

Inhoud van de nieuwsbrief en aanmeldgegevens

Het verzenden van onze nieuwsbrief, evenals het uitvoeren van statistische onderzoeken en analyses en het registreren van het aanmeldingsproces, vindt alleen plaats indien u zich hiervoor bij ons aanmeldt en uw overeenkomstige toestemming verleent overeenkomstig Art. 6, lid 1, zin 1, lit. a AVG, § 25, lid 1, TTDSG.

De inhoud van de nieuwsbrief wordt bij de aanmelding voor de nieuwsbrief specifiek beschreven. Voor de aanmelding van de nieuwsbrief is het verstrekken van uw e-mailadres voldoende. Als u verdere vrijwillige informatie verstrekt, zoals uw naam en/of geslacht, dan worden deze uitsluitend gebruikt voor de personalisatie van de nieuwsbrief die aan u is gericht.

Double-Opt-In en registratie

Voor de aanmelding voor onze nieuwsbrief gebruiken wij om veiligheidsredenen het zogenaamde Double-Opt-In proces, zodat niemand zich kan aanmelden met vreemde e-mailadressen. Daarom ontvangt u na uw aanmelding voor onze nieuwsbrief eerst een e-mail met het verzoek om uw aanmelding te bevestigen. Pas met de bevestiging van de aanmelding wordt deze effectief.

Bovendien wordt uw aanmelding voor de nieuwsbrief geregistreerd. Deze registratie omvat het opslaan van het aanmeld- en bevestigingstijdstip, de gegevens die u heeft verstrekt en uw IP-adres. Als u wijzigingen aanbrengt in uw gegevens, worden deze wijzigingen ook geregistreerd.

 Herroeping

Als u onze nieuwsbrief niet langer wenst te ontvangen, kunt u te allen tijde uw toestemming intrekken voor de toekomst. Hiertoe kunt u op de link voor het afmelden van de nieuwsbrief onderaan elke nieuwsbrief klikken of ons een e-mail sturen naar: [email protected]

Het intrekken van de toestemming heeft geen invloed op de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming vóór de intrekking.

Gebruik van CleverReach

Voor het versturen van onze nieuwsbrief maken we gebruik van de e-mailtool CleverReach (CleverReach GmbH & Co. KG, Mühlenstr. 43, 26180 Rastede, Duitsland).

Uw verstrekte gegevens worden naar CleverReach gestuurd en door hen verwerkt. Hiermee hebben we de mogelijkheid om te analyseren hoe de nieuwsbrieven worden geopend en gebruikt. We hebben een verwerkersovereenkomst met CleverReach afgesloten, wat garandeert dat CleverReach uw gegevens niet doorgeeft.

Meer informatie over de gegevensbescherming van CleverReach vindt u hier.

https://www.cleverreach.com/nl-de/gegevensbescherming/]

g) Contactformulier

Op onze website bieden we een formulier aan waarmee u op elk moment contact met ons kunt opnemen. Om het contactformulier te gebruiken, is het noodzakelijk om een naam op te geven voor een persoonlijke aanspreking en een geldig e-mailadres voor contact, zodat we weten wie het verzoek heeft ingediend en dit kunnen verwerken. Als u ons verzoeken stuurt via het contactformulier, worden uw gegevens uit het aanvraagformulier, inclusief de verstrekte contactgegevens en uw IP-adres, verwerkt volgens Art. 6, lid 1, punt b en f van de AVG voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen die plaatsvinden op basis van uw verzoek of voor de uitoefening van ons gerechtvaardigde belang, namelijk het uitoefenen van onze zakelijke activiteiten. De aanvragen en de bijbehorende gegevens worden uiterlijk 3 maanden na ontvangst verwijderd, tenzij deze nodig zijn voor verdere contractuele relaties.

 h) Sollicitatieformulier

Op onze website bieden we een formulier aan waarmee u bij ons kunt solliciteren. Uw persoonlijke gegevens uit de sollicitatie worden verwerkt volgens onze privacyverklaring voor sollicitanten.

Het gebruik van dit formulier gebeurt vanwege ons gerechtvaardigd belang bij een eenvoudige en veilige overdracht van uw sollicitatiedocumenten volgens Art. 6, lid 1, punt f van de AVG.

i) Chat

Op onze website maken we gebruik van een chat van Tawk.to. Dit is livechatsoftware van tawk.to Inc. (187 East Warm Springs Rd, SB298, Las Vegas, NV, 89119).

Tijdens de livechat worden de volgende gegevens van u verzameld en verwerkt:

 • Chatgeschiedenis
 • Ingegeven naam
 • IP-adres
 • Land van herkomst
 • Bezochte pagina's
 • Duur van het bezoek aan de pagina's
 • Overige persoonlijke informatie, afhankelijk van de verstrekte gegevens (bijvoorbeeld e-mailadres, telefoonnummer)

De chat is bedoeld voor realtime communicatie. De verwerking van uw gegevens is gebaseerd op Artikel 6, Lid 1, Sublid f van de DSGVO, overeenkomstig ons gerechtvaardigd belang bij directe en gebruiksvriendelijke communicatie.

Voor meer gedetailleerde informatie over tawk.to, kunt u terecht op https://www.tawk.to/data-protection/gdpr-2/. We hebben standaardcontractbepalingen afgesloten met tawk.to.

j) Gebruik van Google Maps

Onze website maakt gebruik van de Google Maps API. Door het gebruik van Google Maps kunnen gegevens over uw gebruik van deze website, inclusief uw IP-adres, worden overgedragen aan een server van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland) in de Verenigde Staten en daar worden opgeslagen.

Google kan de informatie die is verkregen via Maps mogelijk doorgeven aan derden, indien wettelijk verplicht, of als derden deze gegevens namens Google verwerken. Uw IP-adres wordt echter nooit gekoppeld aan andere gegevens van Google. We moeten u er echter op wijzen dat het technisch gezien mogelijk is dat Google individuele gebruikers op basis van de verkregen gegevens kan identificeren.

We hebben geen invloed op het al dan niet Google uw persoonlijke gegevens en profielen voor andere doeleinden verwerkt. Als u dit in ieder geval wilt vermijden, kunt u de Google Maps-service uitschakelen om de gegevensoverdracht naar Google te stoppen. U hoeft hiervoor alleen JavaScript in uw browser uit te schakelen. In dat geval worden er geen gegevens overgedragen, maar u kunt de kaartweergave op onze website niet langer gebruiken.

U kunt de Google-privacyverklaring hier vinden: [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=nl]

Door de integratie van Google Maps worden ook de Google Fonts van Google dynamisch geladen, zonder dat u als websitebeheerder of bezoeker hier actief voor kiest. Deze webfonts worden ingeladen via een server, meestal een server van Google in de Verenigde Staten. Hierbij kunnen mogelijk de volgende gegevens worden overgedragen en door Google worden opgeslagen:

 • Naam en versie van de gebruikte browser.
 • Website van waaruit het verzoek is geïnitieerd (Referrer-URL).
 • Besturingssysteem van uw computer.
 • Schermresolutie van uw computer.
 • IP-adres van de computer die het verzoek heeft ingediend.
 • Taalinstellingen van de browser of het besturingssysteem dat de gebruiker gebruikt.

Voor meer informatie, raadpleeg de privacyverklaringen van Google, die u hier kunt vinden:

[www.google.com/fonts#AboutPlace:about]

[www.google.com/policies/privacy/]

Het gebruik van Google Maps biedt een service om onze locatie nauwkeurig te kunnen bekijken en mogelijk uw bezoek aan ons beter te plannen. Het gebruik van Google Maps is gebaseerd op uw toestemming overeenkomstig Artikel 6, Lid 1, Sublid a van de DSGVO.

k) Google Tag Manager

Op onze website gebruiken we de Google Tag Manager van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). De Google Tag Manager is een beheer- en managementtool waarmee andere tracking- en/of statistische tools centraal kunnen worden beheerd en ingezet.

Bij het bezoek aan onze website en na het verlenen van uw toestemming op basis van Artikel 6, Lid 1, Sublid a van de DSGVO, verzamelt en verwerkt de Google Tag Manager uw IP-adres, dat ook naar de Verenigde Staten kan worden overgedragen. De Google Tag Manager creëert echter zelf geen gebruikersprofiel en voert geen analyses uit.

U kunt de privacyverklaring van Google hier vinden: [https://www.google.com/policies/privacy/?hl=nl]

10. Analyse- en trackingtools

Op onze website maken we gebruik van de hieronder vermelde analyse- en trackingtools. Deze dienen om de voortdurende optimalisatie van onze website te waarborgen en deze aan te passen aan de behoeften.

Deze tools gebruiken we op basis van de toestemming die u hebt gegeven volgens Artikel 6, Lid 1, Sublid a van de DSGVO. U kunt uw toestemming op elk moment intrekken door de cookie-instellingen te wijzigen. De verwerking tot aan de intrekking blijft rechtmatig.

De respectieve doeleinden van gegevensverwerking en gegevenscategorieën kunnen worden bekeken in de betreffende tools. We wijzen erop dat we geen invloed hebben op de vraag of en in welke mate de dienstverleners verdere gegevensverwerkingen uitvoeren.

a) Google Analytics

We maken gebruik van Google Analytics op onze website, een webanalyse-service van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland, hierna "Google").

Google Analytics gebruikt in dit verband cookies (zie sectie 7). De informatie die door het cookie wordt gegenereerd over uw gebruik van deze website, zoals:

 • de naam en versie van de gebruikte browser
 • het besturingssysteem van uw computer
 • de website van waaruit toegang wordt verkregen (verwijzings-URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Tijdstip van de serveraanvraag

wordt meestal naar een server van Google in de Verenigde Staten verzonden en daar opgeslagen.

Uw IP-adres wordt automatisch geanonimiseerd door Google voordat het wordt opgeslagen via EU-domeinen en -servers. Daarom wordt uw IP-adres niet gelogd of opgeslagen.

Namens ons zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van onze website te evalueren, om rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en om andere diensten te leveren die verband houden met het gebruik van websites en internetgebruik. Het IP-adres dat door uw browser wordt verzonden in het kader van Google Analytics, wordt niet gecombineerd met andere gegevens van Google.

We hebben een verwerkingsovereenkomst met Google gesloten. Klik hier voor een overzicht van de privacyverklaring van Google.[https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

b) Google Remarketing

We gebruiken de Remarketing-functie van Google Analytics om advertentiecampagnes, inclusief Google AdWords-campagnes, te richten op bezoekers van onze website.

Op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website krijgt u bij uw bezoek aan andere websites van het Google Display Netwerk relevante advertenties te zien.

Het DoubleClick Cookie stelt Google en ons in staat om gerichte advertenties weer te geven die overeenkomen met uw interesses, zoals bepaald op basis van uw eerdere bezoeken aan onze website en/of andere websites. Deze advertenties kunnen worden weergegeven op websites van Google en/of andere exploitanten van het Google-advertentienetwerk. We gebruiken ook de Google Analytics-advertentiefuncties om de effectiviteit van onze eigen advertentiecampagnes te analyseren.

Als u in uw Google-account heeft ingestemd met het koppelen van uw web- en app-browsergeschiedenis aan uw Google-account en informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties te personaliseren, gebruikt Google gegevens van u samen met Google Analytics-gegevens om lijsten met doelgroepen te maken voor cross-device remarketing. Google Analytics verzamelt eerst Google-geauthenticeerde ID's van u als gebruiker op onze website, die aan uw Google-account zijn gekoppeld. Vervolgens koppelt Google Analytics deze ID's tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om onze doelgroepen te optimaliseren.

Klik hier voor een overzicht van de privacyverklaring van Google.[https://support.google.com/analytics/answer/6004245]

c) Google Ads Conversion Tracking

Op onze website maken we gebruik van Google Ads, een online advertentieprogramma van Google (Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland). Hierbij wordt ook conversietracking toegepast. Met deze tool plaatst Google Ads een cookie op uw apparaat wanneer u via een Google-advertentie op onze website terechtkomt.

De cookie is niet bedoeld voor persoonlijke traceerbaarheid. Als u onze website bezoekt terwijl het cookie nog actief is, wordt het voor ons en Google duidelijk dat u op de betreffende advertentie hebt geklikt en naar onze site bent doorverwezen. Elk Google Ads-klant krijgt een ander cookie toegewezen. Cookies kunnen dus niet worden getraceerd via de websites van Ads-klanten.

Met de gegevens die zijn verzameld via conversiecookies worden conversiestatistieken gemaakt voor Ads-klanten. Als klant van Google Ads krijgen we zo inzicht in het totale aantal gebruikers dat heeft gereageerd op onze advertentie en naar een website is doorverwezen die is voorzien van een conversietracking-tag. Tijdens dit proces ontvangen we geen informatie waarmee we u persoonlijk kunnen identificeren.

Bij het gebruik van Google Ads maakt uw browser automatisch een directe verbinding met de server van Google en kan, als u een Google-account heeft en bent ingelogd, uw bezoek aan uw account koppelen. Als u geen Google-account heeft, wijst Google u een unieke ID toe. We hebben geen controle over welke verdere gegevens Google verzamelt en opslaat.

Meer informatie over het privacybeleid van Google vindt u op http://www.google.de/policies/privacy/.

d) LinkedIn Conversion Tracking

We gebruiken de conversietracking-functie van LinkedIn op onze website. Hierdoor kunnen we u na een bezoek aan onze website specifiek benaderen met advertenties. Bovendien maakt LinkedIn een rapportage waaruit blijkt hoe succesvol de door ons geplaatste advertenties zijn en hoe gebruikers in het algemeen met onze site interageren. Als u zich voor uw bezoek aan onze site heeft aangemeld bij LinkedIn, wordt dit gedetecteerd in het kader van de conversietracking en wordt u als bezoeker van onze site gekoppeld aan uw LinkedIn-account.

U kunt meer informatie vinden in het privacybeleid van LinkedIn: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy?_l=de_DE

Bovendien heeft u de mogelijkheid om op interesses gebaseerde advertenties via LinkedIn uit te schakelen. Dit kan via de volgende link: https://www.linkedin.com/psettings/enhanced-advertising

 e) Microsoft Advertising Conversion Tracking

Op onze website maken we gebruik van het advertentieprogramma Microsoft Advertising, dat wordt aangeboden en beheerd door Microsoft Ireland Operations Limited, One Microsoft Place, South Country Business Park, Leopardstown, Dublin, Ireland 18, D18 P521 ("Microsoft"). Met behulp van het advertentieprogramma Microsoft Advertising kunnen we advertenties weergeven in verschillende zoekmachines en netwerken. Om te herkennen via welke advertentie of welk zoekwoord u op onze website terecht bent gekomen, hebben we Universal Event Tracking (UET) op onze site geïmplementeerd. Dit is een conversietracking-tag waarmee we meer te weten kunnen komen over uw gebruikersgedrag op onze websites. Met deze informatie kunnen we onze advertenties en aanbiedingen optimaliseren en beter afstemmen op uw behoeften.

Microsoft verzamelt, verwerkt en gebruikt informatie via de cookie waaruit gebruiksprofielen worden gemaakt met behulp van pseudoniemen. Deze gebruiksprofielen worden gebruikt voor gedragsanalyse van bezoekers en voor het weergeven van advertenties. Er worden geen persoonlijke gegevens verwerkt voor identificatie van de gebruiker.

Microsoft Advertising kan onder andere de volgende informatie verzamelen:

 • Informatie over de gebruikte browser en het gebruikte apparaat
 • Identificatiegegevens toegewezen door Microsoft
 • Website of advertentie van waaruit de toegang is verkregen (verwijzings-URL)
 • IP-adres van de aanvragende computer
 • Duur en tijdstip van toegang.

We hebben een verwerkingsovereenkomst gesloten met Microsoft om ervoor te zorgen dat uw gegevens worden verwerkt volgens de Europese privacystandaarden. Het is niet uit te sluiten dat de dienstverlener ook persoonlijke gegevens in de Verenigde Staten verwerkt, aangezien het moederbedrijf Microsoft Corporation is gevestigd in de Verenigde Staten.

Meer informatie over gegevensbescherming en de gebruikte cookies bij Microsoft vindt u op de website van Microsoft: https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

f) Microsoft Clarity

Op onze website maken we gebruik van de analyse-service "Microsoft Clarity" van Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052 USA. Hierbij worden informatie over het gebruik en de gebruikers, zoals bijvoorbeeld het IP-adres, locatie, tijdstip of frequentie van uw bezoek aan onze website, overgebracht naar een server van Microsoft in de Verenigde Staten en daar opgeslagen. We hebben de anonimiseringsfunctie geactiveerd bij Microsoft, zodat uw IP-adres alleen in verkorte vorm wordt verwerkt.

Deze gegevens dienen voor de evaluatie van uw bezoek aan onze website en uw gebruiksgedrag, zodat we onze diensten kunnen verbeteren en optimaliseren.

We hebben standaardcontractbepalingen met Microsoft overeengekomen. Meer informatie over gegevensbescherming vindt u op https://privacy.microsoft.com/de-de/privacystatement.

11. Rechten van de betrokkene

U heeft de volgende rechten:

a) Informatie

U heeft op grond van Artikel 15 van de AVG het recht om informatie te verkrijgen over uw persoonlijke gegevens die door ons worden verwerkt. Dit recht omvat informatie over:

 • de verwerkingsdoeleinden
 • de categorieën van persoonlijke gegevens
 • de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie uw gegevens zijn verstrekt of zullen worden verstrekt
 • de geplande bewaartermijn of op zijn minst de criteria voor het vaststellen van de bewaartermijn
 • het bestaan van het recht op rectificatie, verwijdering, beperking van verwerking of bezwaar
 • het bestaan van het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit
 • de herkomst van uw persoonlijke gegevens, voor zover deze niet bij ons zijn verzameld
 • het bestaan van een geautomatiseerde besluitvorming, inclusief profilering, en eventuele relevante informatie over de details daarvan

b) Correctie

U heeft op grond van Artikel 16 van de AVG het recht op onmiddellijke correctie van onjuiste of onvolledige opgeslagen persoonlijke gegevens bij ons.

 c) Verwijdering

U heeft op grond van Artikel 17 van de AVG het recht om onmiddellijke verwijdering van uw persoonlijke gegevens bij ons te verzoeken, tenzij verdere verwerking vereist is om een van de volgende redenen:

 • de persoonlijke gegevens zijn nog nodig voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld of anderszins verwerkt
 • voor de uitoefening van het recht op vrije meningsuiting en informatie
 • om te voldoen aan een wettelijke verplichting die de verwerking vereist op grond van het recht van de Europese Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke onderworpen is, of om een taak uit te oefenen die in het algemeen belang is of in de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend
 • om redenen van algemeen belang op het gebied van de volksgezondheid overeenkomstig Artikel 9, lid 2, onder h en i, en Artikel 9, lid 3, van de AVG
 • voor archiveringsdoeleinden in het algemeen belang, wetenschappelijk of historisch onderzoek of voor statistische doeleinden overeenkomstig Artikel 89, lid 1, van de AVG, voor zover het recht onder a) waarschijnlijk de verwezenlijking van de doelstellingen van die verwerking onmogelijk maakt of ernstig in gevaar brengt
 • voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen

 d) Beperking van de verwerking

U kunt op grond van Artikel 18 van de AVG verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonlijke gegevens om een van de volgende redenen:

 • u betwist de juistheid van uw persoonlijke gegevens
 • de verwerking is onrechtmatig en u verzet zich tegen het wissen van de persoonlijke gegevens
 • we hebben de persoonlijke gegevens niet langer nodig voor de verwerkingsdoeleinden, maar u heeft ze nodig voor de instelling, uitoefening of onderbouwing van rechtsvorderingen
 • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking op grond van Artikel 21, lid 1, van de AVG

 e) Informatie

Indien u correctie of verwijdering van uw persoonlijke gegevens of beperking van de verwerking conform Artikel 16, Artikel 17, lid 1 en Artikel 18 van de AVG heeft aangevraagd, delen wij dit mee aan alle ontvangers aan wie uw persoonlijke gegevens zijn bekendgemaakt, tenzij dit onmogelijk blijkt te zijn of onevenredige inspanning vereist. U heeft het recht om van ons de ontvangers op de hoogte te stellen.

 f) Overdracht

U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens, die u aan ons heeft verstrekt, te ontvangen in een gestructureerd, gangbaar en machineleesbaar formaat. U heeft ook het recht om te eisen dat deze gegevens worden doorgegeven aan een derde partij, mits de verwerking is gebaseerd op toestemming overeenkomstig Artikel 6, lid 1, zin 1, onder a) van de AVG of Artikel 9, lid 2, onder a) van de AVG, of op een overeenkomst overeenkomstig Artikel 6, lid 1, zin 1, onder b) van de AVG, en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures.

 g) Intrekking

Conform Artikel 7, lid 3, van de AVG heeft u het recht om uw toestemming te allen tijde in te trekken. Door de intrekking van de toestemming wordt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming tot aan de intrekking niet aangetast. In de toekomst mogen we de verwerking van gegevens die gebaseerd is op uw ingetrokken toestemming niet voortzetten.

 h) Klacht

Conform Artikel 77 van de AVG heeft u het recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonlijke gegevens in strijd is met de AVG.

i) Bezwaar

Indien uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van gerechtvaardigde belangen volgens Artikel 6, lid 1, zin 1, onder f) van de AVG, heeft u het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens, voor zover daarvoor redenen bestaan die voortvloeien uit uw specifieke situatie of het bezwaar gericht is tegen direct marketing. In het laatste geval heeft u een algemeen recht van bezwaar dat zonder opgave van redenen door ons wordt geïmplementeerd. Als u gebruik wilt maken van uw recht om toestemming in te trekken of bezwaar te maken, volstaat een e-mail naar [email protected]

j) Geautomatiseerde besluitvorming in individuele gevallen, inclusief profilering

U heeft het recht om niet te worden onderworpen aan een beslissing die uitsluitend is gebaseerd op geautomatiseerde verwerking, inclusief profilering, en die juridische gevolgen voor u heeft of u op een vergelijkbare manier aanzienlijk beïnvloedt. Dit geldt niet indien de beslissing:

 1. noodzakelijk is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen u en ons
 2. is toegestaan op basis van de regelgeving van de Europese Unie of de lidstaten waaraan wij zijn onderworpen, en deze regelgeving passende maatregelen bevat om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen
 3. plaatsvindt met uw uitdrukkelijke toestemming

Deze beslissingen mogen echter niet gebaseerd zijn op bijzondere categorieën van persoonsgegevens volgens Artikel 9, lid 1, van de AVG, tenzij Artikel 9, lid 2, onder a) of g) van de AVG van toepassing is en passende maatregelen zijn genomen ter bescherming van uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen.

Voor de in i) en iii) genoemde gevallen nemen we passende maatregelen om uw rechten en vrijheden en uw gerechtvaardigde belangen te waarborgen, waaronder minimaal het recht om een persoon van onze kant te betrekken, het recht om uw standpunt kenbaar te maken en het recht om de beslissing aan te vechten.

12. Wijziging van de privacyverklaring

Indien we de privacyverklaring wijzigen, zal dit duidelijk op de website worden aangegeven en worden geregistreerde klanten per e-mail op de hoogte gesteld.

Laatst bijgewerkt op 13.11.2023