Contact
Telefoon
U kunt ons telefonisch bereiken van maandag t/m vrijdag van 8:30 tot 17:00 uur!
E-mail

Wij beantwoorden uw vragen graag per e-mail.
Mail ons 24 per dag!

Formulier
Heeft u nog vragen?

Voor schriftelijke vragen kunt u ons contactformulier gebruiken.

» Naar het contactformulierAdres

SPRINTIS Schenk
GmbH & Co. KG
Sales Office BeNeLux
Industrieweg 13 A
1521 NC Wormerveer
Nederland

Algemene Voorwaarden Sprintis BeNeLux

Algemene voorwaarden voor zakelijke klanten AVW Particulieren Download versie 23.10.2020

Algemene Voorwaarden voor particulieren

Wij zijn niet bereid of verplicht om deel te nemen aan een procedure voor geschillenbeslechting door een instantie voor de beslechting van consumentengeschillen.

§ 1 Toepassingsgebied, onderwerp en sluiting van de desbetreffende overeenkomst

 1. De volgende voorwaarden regelen de contractuele relatie tussen SPRINTIS Schenk GmbH & Co. KG, vertegenwoordigd door SCHENK Verwaltungs GmbH, vertegenwoordigd door de directeuren Christian Schenk en Matthias Schenk, Ludwig-Weis-Straße 11, D-97082 Würzburg, Duitsland, hierna te noemen „Verkoper“ en de respectieve klant.
 2. Deze algemene voorwaarden zijn uitsluitend van toepassing. Eventuele voorwaarden van de klant die in strijd zijn met of afwijken van deze bedrijfsvoorwaarden worden niet erkend, tenzij de Verkoper daar in het individuele geval uitdrukkelijk mee heeft ingestemd.
 3. Ze gelden zowel voor consumenten als voor ondernemers. Onder consument in de zin van deze voorwaarden wordt verstaan iedere natuurlijke persoon die een bestelling plaatst voor doeleinden die overwegend niet commercieel van aard zijn of die geen zelfstandige beroepsactiviteit uitoefenen. Ondernemer in de zin van deze AV is een natuurlijke of rechtspersoon of een maatschap met rechtsbevoegdheid, die handelt bij de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit door een bestelling te plaatsen.
 4. Onderwerp van de betreffende overeenkomst is de verkoop van goederen door de verkoper aan de klant.
 5. De aanbiedingen van de verkoper op zijn website zijn bindende aanbiedingen om een koopovereenkomst te sluiten. Een werkende koopovereenkomst tussen de partijen komt tot stand wanneer de koper aan het einde van het bestelproces op „Bestelling met betalingsverplichting“ klikt.
 6. De tekst van de overeenkomst en de algemene voorwaarden worden na de bestelling per e-mail naar de klant gestuurd. Bovendien kan de klant die een klantaccount heeft aangemaakt op elk moment na het afsluiten van de overeenkomst zijn respectievelijke bestellingen via zijn klantaccount opvragen.
 7. De overeenkomst wordt uitsluitend in de Duitse taal gesloten. Het Duitse recht is van toepassing als de klant een handelaar is.
 8. Alle prijzen zijn brutoprijzen in euro.

§ 2 Verwerking van de koopovereenkomst, verzendkosten

 1. De klant betaalt de verzendkosten vanaf de locatie van het filiaal van de verkoper volgens de op het moment van de bestelling geldende tabel met verzendkosten.
 2. Bij het sluiten van de koopovereenkomst is de betaling van de koopprijs onmiddellijk verschuldigd. De klant heeft de mogelijkheid om te kiezen tussen verschillende betaalmethoden.
 3. Bij retourzendingen worden deze extra kosten aan de klant in rekening gebracht.
 4. De verkoper heeft het recht zich uit de overeenkomst terug te trekken als hij het object van de dienstverlening niet ontvangt ondanks de voorafgaande sluiting van een koopovereenkomst zijnerzijds; de verantwoordelijkheid van de verkoper voor opzet of nalatigheid blijft echter onaangetast. In dit geval zal de verkoper de koper onmiddellijk op de hoogte brengen van de niet-beschikbaarheid en zal hij de koper onmiddellijk vergoeden voor de reeds betaalde tegenprestatie. In dit geval behoudt de verkoper zich het recht voor om goederen van gelijke prijs en kwaliteit aan te bieden met het doel om een nieuwe overeenkomst te sluiten voor de aankoop van goederen van dezelfde prijs en kwaliteit.

§ 3 Garantie en aansprakelijkheid

 1. De verkoper is in principe aansprakelijk voor gebreken aan de goederen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van de wet op de verkoop van goederen (§§ 434 e.v. BGB) en - indien de klant een consument is - de wet op de verkoop van consumptiegoederen (§§ 474 e.v. BGB), tenzij anders bepaald in deze algemene voorwaarden.
 2. Indien de klant ondernemer is, bedraagt de garantietermijn van de rechten uit § 437 nr. 1 en nr. 3 BGB voor nieuwe artikelen een jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn, in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB. Voor consumenten geldt de wettelijke garantietermijn van twee jaar in het geval van § 438 lid 1 nr. 3 BGB.
 3. Indien de klant ondernemer is, is de garantie voor gebruikte artikelen uitgesloten. In het geval van consumenten wordt de garantietermijn voor rechten die voortvloeien uit § 437 nr. 1 en § 437 nr. 3 BGB, in afwijking van § 438 lid 1 nr. 3 BGB, teruggebracht tot een jaar vanaf het wettelijke begin van de verjaringstermijn voor gebruikte artikelen.
 4. De verkoper is in principe niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door lichte nalatigheid.
 5. De beperkingen van de aansprakelijkheid volgens de voorgaande nummers 2, 3 en 4 gelden niet voor schade als gevolg van letsel aan leven, lichaam of gezondheid, in het geval van bedrieglijke verzwijging van gebreken, vorderingen uit de wet op de productaansprakelijkheid, in het geval van opzet en grove nalatigheid en in het geval van plichtsver zuim, waarvan de nakoming essentieel is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de naleving waarvan de klant regelmatig mag vertrouwen.

§ 4 Aanvullende bepalingen voor orders die worden uitgevoerd volgens tekeningen, specificaties, monsters enz.

 1. Indien de verkoper levert volgens tekeningen, specificaties, monsters, etc., zijn deze voor hem alleen bindend voor wat betreft het externe ontwerp en de technische uitvoering. Voor de nauwkeurigheid van de afmetingen gelden de gegevens die in de desbetreffende DIN-bladen worden vermeld.
 2. Doorslaggevend voor de kwaliteit en het ontwerp zijn de referentiemonsters die de verkoper vóór de levering ter controle heeft voorgelegd, voor zover dit het geval was. De onvoorwaardelijke goedkeuring van de referentiemonsters door de koper sluit latere reclamaties uit, mits de geleverde goederen overeenkomen met de goedgekeurde referentiemonsters. De verkoper neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor het beoogde gebruik.
 3. De verkoper behoudt zich de eigendom of het auteursrecht voor van alle door hem ingediende offertes en kostenramingen, alsmede van de aan de koper ter beschikking gestelde tekeningen, illustraties, berekeningen, brochures, catalogi, modellen en andere documenten en hulpmiddelen. Deze zaken mogen, zonder de uitdrukkelijke toestemming van de verkoper, niet aan derden ter beschikking worden gesteld, noch als dusdanig, noch inhoudelijk. Op verzoek van de verkoper zal de koper de aan hem overhandigde goederen volledig aan de verkoper retourneren en de gemaakte kopieën vernietigen indien deze niet meer nodig zijn voor de normale bedrijfsuitoefening of indien onderhandelingen tussen de contractspartijen niet leiden tot het sluiten van een overeenkomst.
 4. Vormen en andere werktuigen blijven eigendom van de verkoper, ook al maken de kosten ervan deel uit van de verkoopprijs of worden ze op een andere manier door de koper vergoed.
 5. Indien de verkoper tekeningen, specificaties, monsters e.d. van de koper moet aanleveren, is de verkoper aansprakelijk om ervoor te zorgen dat de verkoper geen inbreuk maakt op de industriële eigendomsrechten van derden.
 6. Wij behouden ons het recht voor op afwijkingen in kleur en verschillende glansgraden van het oppervlak als gevolg van de aard van de grondstof en de respectievelijke materiaalgerelateerde toleranties in dikte, formaat en snit.

§ 5 Eigendomsvoorbehoud, risico-overdracht

 1. De geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper tot de volledige betaling is ontvangen.
 2. Indien de klant een ondernemer is, gaat het risico over op de ondernemer op het moment dat de goederen worden overgedragen aan het transportbedrijf. In het geval van consumenten is er pas sprake van risico-overdracht wanneer de goederen aan de klant worden overhandigd.

§ 6 Niet nakoming en kosten voor niet-nakoming

 1. De klant, die geen consument is, is in gebreke als hij niet binnen 30 dagen na de vervaldatum heeft betaald
 2. De consument is ook in gebreke binnen 30 dagen na de vervaldag als hij in de factuur of het betalingsverzoek van dit gevolg op de hoogte wordt gesteld.
 3. De verkoper heeft het recht om de klant een forfaitaire herinneringsvergoeding van € 2,50 per herinnering in rekening te brengen. Het is de klant toegestaan te bewijzen dat er geen of slechts een kleinere schade is ontstaan. Wij behouden ons uitdrukkelijk het recht voor om verdere herinneringskosten te claimen.

§ 7 Slotbepalingen

 • Indien een of meer bepalingen van deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk ongeldig zijn, wordt de geldigheid van de overige bepalingen niet aangetast.

Versie: 23.10.2020