Algemene Voorwaarden Sprintis BeNeLux

Download AVW VERSIE 28.03.2017

§ 1 Toepassingsbereik
 1. Deze verkoopvoorwaarden zijn uitsluitend van toepassing ten aanzien van ondernemers, publiekrechtelijke rechtspersonen of publiekrechtelijk afgescheiden vermogens, zoals bedoeld in § 310 lid 1 van het Duitse Burgerlijk Wetboek (hierna te noemen: ‚de koper‘). Van onze verkoopvoorwaarden afwijkende voorwaarden accepteren wij slechts, wanneer wij met de toepasselijkheid daarvan uitdrukkelijk schriftelijk hebben ingestemd.
 2. Deze verkoopvoorwaarden zijn ook van toepassing op alle toekomstige overeenkomsten met de koper, voor zover deze van soortgelijke aard zijn.
 3. Uitsluitend op de verkoop van machines zijn zowel de paragrafen § 1 tot met § 11 als ook - in aanvulling daarop – de paragrafen § 12 tot en met § 14 van toepassing.

§ 2 Opdrachten
 1. Onze offertes zijn steeds vrijblijvend. Opdrachten en mondelinge bijkomende afspraken zijn slechts geldig, als zij schriftelijk door ons zijn bevestigd.
 2. Aanbiedingen in onze webshop zijn vrijblijvend. De koper geeft door aanklikken van de bestelbutton een aanbod af tot het aangaan van een koopovereenkomst. Een koopovereenkomst komt pas door onze aanname (door middel van het verzenden van een opdrachtbevestiging of een factuur) van dit aanbod tot stand; deze aanname kan binnen twee weken en per e-mail geschieden.

§ 3 Prijzen, betalingsvoorwaarden
 1. Prijzen worden in EUR berekend. Van toepassing zijn de prijzen, zoals deze op het tijdstip van aflevering luiden.
 2. De prijs wordt vermeerderd met btw, zoals deze op het betreffende moment is vastgesteld, en houdt geen kosten voor vervoer in. Leveringen met een waarde vanaf EUR 500,- leveren wij naar Nederland, België en Luxemburg zonder extra kosten, tenzij anders is overeengekomen.
 3. Klanten dienen de koopprijs binnen 14 dagen vanaf de factuurdatum met 2% korting of binnen 30 dagen vanaf de factuurdatum zonder korting te betalen, tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn afgesproken. Indien vooruitbetaling is bedongen, dient de koopprijs vooraf of per creditcard te worden betaald, tenzij andere betalingsvoorwaarden zijn overeengekomen.
 4. De betaling kan door afschrijving geschieden, indien de klant een geldige bedrijvenmachtiging voor SEPA-incasso heeft verstrekt die inhoudt, dat betalingen van de rekening van de klant mogen worden afgeschreven en het kredietinstituut van de klant aangewezen wordt afschrijvingen die betrekking hebben op de rekening van de klant uit te voeren. Tegelijkertijd doet de klant uitdrukkelijk afstand van de mogelijkheid om na de afschrijving restitutie van het afgeschreven bedrag te verlangen. Het verstrekken van een bedrijvenmachtiging voor SEPA-incasso is voor meerdere afschrijvingen of voor een eenmalige afschrijving mogelijk.
 5. Wissels en cheques worden slechts onder het gebruikelijke voorbehoud aangenomen en gelden slechts als betaling, nadat zij zijn ingelost. Wij behouden ons in ieder geval het recht voor om te beslissen, of en in hoeverre wissels en cheques worden aangenomen.
  Voordat reeds opeisbare facturen over vroegere leveringen zijn betaald, mag de in lid 3 bedoelde korting over nieuwe rekeningen niet in aftrek worden gebracht. Betalingen door de koper strekken tot voldoening van de oudste vorderingen. Indien na de aanname van een opdracht door ons blijkt dat ons recht op betaling volgens onze beoordeling risico loopt, zijn wij bevoegd om zekerheidsstelling voor de vooruitbetaling van de koopprijs te verlangen of de overeenkomst te ontbinden. Voor ons recht tot ontbinding geldt geen termijn. Wij kunnen bij verstrijken van de betalingstermijn de voor banken gebruikelijke rente berekenen. Bij betalingsachterstand zijn wij gerechtigd de gehele vordering ineens opeisbaar te laten zijn en eventueel ontvangen wissels of cheques terug te geven.
 6. De rente die ingeval van betalingsverzuim verschuldigd zal zijn komt overeen met de basisrente vermeerderd met 8 procentpunten p.a. Het recht om een hogere schadevergoeding in verband met het verzuim te vorderen, blijft daarvan onverlet.

§ 4 (Af)levering
 1. De aangegeven levertermijnen berusten op een inschatting die wij naar beste vermogen afgeven. Wij zeggen echter geen levertermijnen toe. Het verstrijken van een aangegeven levertermijn bevrijdt de koper niet van zijn verplichting om de zaken af te nemen. De koper kan ons vanwege verstrijken van een aangegeven levertermijn niet in gebreke stellen. Hij is evenmin bevoegd vanwege het verstrijken van een aangegeven levertermijn schadevergoeding te vorderen of de overeenkomst te ontbinden.
 2. Voor de mogelijkheid van levering geldt een voorbehoud. Bij verhindering vanwege overmacht, maatregelen van overheidsinstanties, bedrijfsstoornissen, gebrek aan grondstoffen, onlusten, stakingen, spoorwegonderbrekingen e.d. worden de levertermijnen overeenkomstig verlengd.
 3. De zaak is voor rekening en risico van de koper, zodra de zaak door ons aan de vervoerder ter beschikking wordt gesteld. Dat geldt ook in die gevallen, waarin geen vervoerskosten in rekening worden gebracht of het vervoer vanaf een andere plaats geschiedt. Wij accepteren geen aansprakelijkheid voor schade en verlies gedurende het vervoer. Wanneer de koper geen bijzondere aanwijzingen voor het vervoer heeft gegeven, zullen wij de vervoerswijze kiezen die wij het meest geschikt achten (deze hoeft echter niet het goedkoopst te zijn).
 4. Wij behouden ons het recht voor, van de opdracht van de koper in een omvang van maximaal 10% af te wijken. Binnen deze marge draagt de koper de kosten voor te veel geleverde zaken. Voor zover binnen deze marge te weinig is afgeleverd, kan hieraan geen recht op levering van het ontbrekende worden ontleend; de kosten worden door ons evenredig verminderd.

§ 5 Rechten bij non-conformiteit
 1. De verjaringstermijn voor rechten vanwege non-conformiteit van de afgeleverde zaken bedraagt een jaar, en begint met aflevering van de zaken bij de koper, tenzij de wet dwingend langere termijnen voorschrijft.
 2. De afgeleverde zaken dienen onverwijld na de aflevering aan de koper dan wel de persoon die hij heeft aangewezen, zorgvuldig te worden onderzocht. De zaken worden wat betreft klaarblijkelijke gebreken en gebreken die de koper bij onverwijld, zorgvuldig onderzoek had behoren te ontdekken, aangemerkt goedgekeurd te zijn, als wij niet binnen zeven werkdagen na de aflevering een schriftelijke kennisgeving van de gebreken hebben ontvangen. Voor overige gebreken geldt, dat de zaken worden aangemerkt goedgekeurd te zijn, als wij niet binnen zeven werkdagen, nadat de koper deze gebreken had behoren te ontdekken, schriftelijk aan ons zijn meegedeeld. De koper dient de zaak, waarvan hij stelt dat deze behept is met een gebrek, voor eigen rekening aan ons te retourneren, indien wij daarom verzoeken. Als de klacht van de koper terecht was, vergoeden wij de kosten voor de goedkoopste vervoersweg; dit geldt echter niet voor extra kosten die daardoor ontstaan dat de zaak zich op een andere plaats bevindt dan de plaats van aflevering.
 3. Bij gebreken aan een afgeleverde zaak zullen wij binnen redelijke termijn kiezen of wij de afgeleverde zaak herstellen dan wel de afgeleverde zaak vervangen. Wanneer herstel of vervanging van de afgeleverde zaak niet mogelijk is, niet in redelijkheid van ons kan worden geëist, door ons wordt geweigerd of onredelijk door ons wordt vertraagd, kan de koper de overeenkomst ontbinden of de koopprijs in redelijke omvang verminderen. Een overeenkomst die betrekking heeft op meerdere zaken, kan vanwege een gebrek aan een van de zaken slechts worden ontbonden, wanneer de zaken als een geheel zijn geleverd en het gebrek de mogelijkheid om de zaken als geheel te gebruiken beperkt.
 4. Wanneer het gebrek aan ons is te wijten, kan de koper onder de in § 6 genoemde voorwaarden schadevergoeding vorderen.
 5. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan een slechts onbeduidende afwijking van de overeengekomen eigenschappen, een slechts onbeduidende beperking van de mogelijkheid van gebruik, verslechteringen vanwege normaal gebruik of slijtage en aan schade die, nadat het risico is overgegaan, door gebrekkige of nalatige behandeling, bovenmatig gebruik of op grond van andere oorzaken van buitenaf ontstaan die niet voor risico van ons behoren te komen.
 6. Rechten van de koper vanwege tekortkoming komen bovendien te vervallen, wanneer de koper zonder onze instemming de afgeleverde zaak verandert of door derden laat veranderen en het verhelpen van het gebrek daardoor onmogelijk wordt of onredelijk wordt bemoeilijkt. In ieder geval draagt de koper de extra kosten die bij het verhelpen van het gebrek daardoor ontstaan dat de afgeleverde zaak is veranderd.
 7. De koper heeft slechts regresrechten ten aanzien van ons, voor zover de koper met zijn afnemer geen afspraken heeft gemaakt die verder gaan dan de dwingende wettelijke rechten bij tekortkoming. Lid 5 is overeenkomstig van toepassing op de omvang van regresrechten van de koper ten aanzien van ons.

§ 6 Schadevergoeding vanwege verwijtbaarheid
 1. Onze aansprakelijkheid voor schadevergoeding, onverschillig op welke rechtsgrond deze berust, in het bijzonder vanwege onmogelijkheid, verzuim, gebrekkige of verkeerde levering, wanprestatie, schending van verplichtingen bij de onderhandelingen over de overeenkomst en onrechtmatige daad, is, voor zover verwijtbaarheid een rol speelt, conform hetgeen in deze § 6 is bepaald, beperkt.
 2. Wij zijn niet aansprakelijk
  1. bij lichte nalatigheid van onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers of overige hulppersonen;
  2. bij grove nalatigheid van onze werknemers die geen leidinggevende functie uitoefenen of overige hulppersonen, voor zover er niet sprake is van een schending van essentiële verplichtingen uit de overeenkomst. Essentiele verplichtingen zijn de verplichting tot het afleveren van zaken die aan de overeenkomst beantwoorden en verplichtingen ten behoeve van de koper die hem het overeengekomen gebruik van de zaak mogelijk maken dan wel verplichtingen die ertoe strekken om het lichaam of het leven van het personeel van de koper of een derde of eigendom van de koper tegen aanzienlijke schade te beschermen.
 3. Voor zover wij conform lid 2 aansprakelijk zouden zijn, is deze aansprakelijkheid beperkt tot schade die wij bij het aangaan van de overeenkomst als mogelijk gevolg van een tekortkoming hebben voorzien of bij inachtneming van de in het verkeer gebruikelijke zorgvuldigheid hadden moeten voorzien. Indirecte schade en gevolgschade die het gevolg zijn van gebreken van de geleverde zaak, komen bovendien slechts dan voor vergoeding in aanmerking, voor zover zulke schade typisch is bij het overeengekomen gebruik van de geleverde zaak.
 4. Als sprake is van aansprakelijkheid vanwege lichte nalatigheid zijn wij voor schade aan zaken en personen slechts schadeplichtig, voor zover de nalatigheid de schending van essentiële contractuele verplichtingen of hoofdverplichtingen betreft. Wij zijn echter slechts aansprakelijk, voor zover de schade een typisch gevolg van de schending van de bedoelde verplichting is en de schade kon worden voorzien.
 5. De hier boven genoemde uitsluiting en beperking van aansprakelijkheid geldt overeenkomstig voor onze organen, wettelijke vertegenwoordigers, werknemers en overige hulppersonen.
 6. Het bepaalde in § 6 is niet van toepassing op onze aansprakelijkheid vanwege opzet, voor eigenschappen die wij hebben toegezegd, vanwege beschadiging van het leven, het lichaam of de gezondheid of op grond van de Duitse wet op de productaansprakelijkheid (Produkthaftungsgesetz).

§ 7 Teruggave
De koper is niet bevoegd om zaken terug te geven; wij zullen daarom de aanname van dergelijke zaken weigeren. Dit geldt niet, als de teruggave schriftelijk met ons is afgesproken. Daarnaast is § 5 van toepassing.

§ 8 Eigendomsvoorbehoud
 1. Wij behouden ons het recht van eigendom aan de afgeleverde zaken voor tot aan de volledige voldoening van alle vorderingen uit de overeenkomst. Dit geldt overeenkomstig voor toekomstige afleveringen en ook in die gevallen, waarin wij niet expliciet een beroep doen op het eigendomsvoorbehoud. Wij zijn bevoegd om afgeleverde zaken op te halen, als de koper wanprestatie pleegt.
 2. De koper is verplicht, de zaken zorgvuldig te behandelen, totdat hij de eigendom daaraan heeft verworven. Wanneer instandhouding of inspectie van de zaken noodzakelijk is, dient de koper deze op tijd en voor eigen rekening te laten uitvoeren. Zolang de koper nog niet eigenaar van de zaken is, is hij verplicht om ons onverwijld schriftelijk mededeling te doen, wanneer beslag wordt gelegd op afgeleverde zaken dan wel sprake is van andere acties die derden met betrekking tot afgeleverde zaken ondernemen. Voor zover de derde niet in staat is aan ons de kosten in en buiten rechte voor een vordering ex § 771 van het Duitse Wetboek van Rechtsvordering (Zivilprozessordnung) te vergoeden, is de koper aansprakelijk.
 3. De koper is bevoegd de zaken die onder eigendomsvoorbehoud staan, in het kader van zijn normale bedrijfsvoering te vervreemden. De koper cedeert zijn vorderingen die voortvloeien uit de vervreemding van de zaken die onder eigendomsvoorbehoud reeds aan de koper waren geleverd in een omvang van het overeengekomen eindbedrag van de factuur (inclusief btw). Dit geldt ongeacht of de zaken zonder of na verwerking zijn doorverkocht. De koper blijft ook na de cessie bevoegd de vordering te innen. Dit laat ons recht de vordering zelf te innen onverlet. Wij zullen de vordering echter niet innen, zolang de koper zijn betalingsverplichtingen uit de opbrengsten nakomt, er geen sprake is van betalingsachterstanden en in het bijzonder ook geen verzoek tot faillietverklaring is ingediend dan wel zolang de koper niet is opgehouden met het doen van betalingen.
 4. Wij verplichten ons om de zekerheden, waarop wij recht hebben, op verzoek van de koper terug te geven, voor zover de waarde van de zekerheden meer dan 20% boven de waarde van de vorderingen ligt, waarvoor de zekerheden zijn verstrekt.

§ 9 Aanvullende bepalingen voor opdrachten die op basis van tekeningen, specificaties, modellen enz. worden uitgevoerd
 1. Voor zover wij op basis van tekeningen, specificaties, modellen enz. leveren, zijn wij daaraan slechts gebonden, voor zover dit de vormgeving aan de buitenkant en de technische uitvoering betreft. Voor de maten zijn de gegevens van toepassing die in de desbetreffende DIN zijn vastgelegd.
 2. Wat betreft de kwaliteit en de uitvoering zijn de modellen maatgevend die wij, voor zover van toepassing, voorafgaand aan de aflevering voor onderzoek ter beschikking hebben gesteld. Keurt de koper de modellen zonder voorbehoud goed, heeft dit tot gevolg dat de koper achteraf geen beroep kan doen op rechten vanwege gebreken aan de afgeleverde zaken, indien deze zaken met de goedgekeurde modellen overeenkomen. Wij aanvaarden evenwel geen verantwoordelijkheid voor het beoogde gebruik.
 3. Wij behouden ons de (intellectuele) eigendomsrechten (waaronder het auteursrecht) voor ten aanzien van alle offertes en kostenramingen die wij hebben verstrekt. Dit geldt eveneens voor tekeningen, afbeeldingen, berekeningen, prospectussen, catalogi, modellen en andere stukken en hulpmiddelen die wij aan de koper ter beschikking hebben gesteld. Deze zaken en de inhoud daarvan mogen niet zonder onze uitdrukkelijke instemming aan derden toegankelijk worden gemaakt. De koper is verplicht op ons verzoek zaken, die aan hem ter beschikking zijn gesteld, volledig aan ons terug te geven en eventueel daarvan gemaakte kopieën te vernietigen, als deze niet meer voor een behoorlijke bedrijfsvoering van de koper noodzakelijk zijn of als de onderhandelingen van de partijen niet tot de totstandkoming van een overeenkomst hebben geleid.
 4. Wij blijven eigenaar van vormen en overige gereedschappen, ook als de kosten die ten behoeve daarvan door ons zijn gemaakt deel uitmaken van de koopprijs of op andere wijze door de koper worden vergoed.
 5. Wanneer wij op basis van tekeningen, specificaties, modellen enz. van de koper dienen te leveren, is de koper aansprakelijk voor een daardoor eventueel veroorzaakte inbreuk op intellectuele eigendomsrechten van derden.
 6. De koper kan geen rechten ontlenen aan afwijkende graden van glans in oppervlakten en kleurafwijkingen die door de aard van de gebruikte grondstoffen ontstaan. De koper kan eveneens geen rechten ontlenen aan afwijkingen wat betreft de dikte, het formaat en de snit die door het gebruikte materiaal ontstaan.

§ 10 Plaats van nakoming en bevoegde rechter
 1. Würzburg is de plaats van nakoming voor alle verplichtingen uit de overeenkomst.
 2. Voor de kennisneming van alle eventuele geschillen die uit de rechtsverhouding tussen ons en de koper ontstaan, is de rechter aan de plaats van onze statutaire zetel bevoegd. Dwingende wettelijke bepalingen over de uitsluitende bevoegdheid van rechters blijven daarvan onverlet.
 3. De rechtsverhouding tussen ons en de koper wordt uitsluitend beheerst door het Duitse recht met uitsluiting van het Weens Koopverdrag (CISG).
 4. Wanneer een bepaling van deze overeenkomst nietig is of wordt, laat dit de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen spreken af om in plaats van de nietige regeling een regeling te treffen die wettelijk is toegestaan en die het dichtst in de buurt komt van het economische doel van de nietige regeling. Dit geldt overeenkomstig in het geval er regelingen in de overeenkomst ontbreken.
 5. Deze algemene voorwaarden zijn een vertaling van de Duitse algemene voorwaarden. In het geval van interpretatieverschillen tussen de Duitse en Nederlandse tekst prevaleert de Duitse tekst.

§ 11 Gegevensverwerking Wij hechten veel waarde aan de bescherming van de privacy bij de verwerking van persoonsgegevens en nemen daarbij vanzelfsprekend de relevante wet- en regelgeving in acht. De koper neemt ter kennis, dat wij persoonsgegevens ten behoeve van de verwerking van deze gegevens opslaan en wij ons het recht voorbehouden, om deze gegevens aan derden (bijvoorbeeld verzekeringen) ter beschikking te stellen, voor zover dit voor de nakoming van de overeenkomst is vereist. In onze Privacyverklaring (die kan worden ingezien onder http://www.sprintis.nl/nl/Privacyverklaring) is nadere informatie over ons privacybeleid opgenomen).

AANVULLENDE VOORWAARDEN VOOR DE VERKOOP VAN MACHINES
De onderstaande voorwaarden (onder de paragrafen § 12 tot en met § 14) zijn aanvullend van toepassing (op de paragrafen § 1 tot en met § 11) op de verkoop van onze machines.

§ 12 VERPAKKING VAN MACHINES Verpakking wordt tegen kostprijs berekend, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Onder de kostprijs van de verpakking wordt verstaan: ingeval van doorlevering in verpakte staat alle aan ons in rekening gebrachte verpakkingskosten en ingeval de machines door ons zijn verpakt, de kosten van gebruikt materiaal (inclusief onbruikbaar restmateriaal) en het arbeidsloon voor het verpakken. Over statiegeld kunnen aparte afspraken worden gemaakt.

§ 13 PLAATSING, MONTAGE EN REPARATIES VAN MACHINES
 1. Het ter beschikking stellen van monteurs of ander personeel door ons geschiedt, tenzij uitdrukkelijk vooraf schriftelijk anders is overeengekomen, steeds tegen berekening van alle werk- en reisuren, alsmede extra kosten volgens onze tarieven.
 2. Ingeval van plaatsing en montage van zaken door ons bij de koper, is de koper verplicht de monteur(s) in staat te stellen de plaatsing en montage veilig te verrichten en de nodige assistentie te verlenen (waaronder het inzetten van hulppersoneel) en al het benodigde hijs-, transport- en ander gereedschap en poetsmateriaal ten behoeve van het plaatsen en monteren gratis ter beschikking te stellen, tenzij anders overeen is gekomen. Indien de koper niet aan deze verplichting voldoet, zijn wij gerechtigd de door ons gemaakte kosten voor het verzorgen van de benodigde veiligheid, het inschakelen van hulppersoneel en het verstrekken van gereedschap, aan de koper door te berekenen.
 3. Indien in het kader van plaatsing en montage van zaken door ons bouwwerken, zoals grond- en metselwerk, het maken van funderingen, alsmede het leggen van leidingen voor gas, elektriciteit, water of perslucht en het leggen van drijfwerk benodigd zijn, dan is de koper verantwoordelijk voor de aanleg en de kosten daarvan.

  De eigenaar van het pand waar de machine wordt geleverd dient ervoor te zorgen dat het pand aan de relevante NEN normen voldoet ten aanzien van bouw- en metselwerk, fundering, gasinstallatie, waterinstallatie, persluchtinstallatie, elektriciteitsinstallatie en drijfwerk.

 4. Extra kosten voortvloeiend uit het feit dat de monteur, door het niet op tijd gereed zijn van voor bereidende werkzaamheden, of ten gevolge van welke andere oorzaak dan ook, waarvoor wij niet verantwoordelijk zijn, zijn werkzaamheden niet direct na aankomst kan aanvangen of deze moet onderbreken, kunnen door ons volledig ten laste van de koper worden gebracht.
 5. Kan de plaatsing en/of montage niet binnen kantooruren geschieden dan kunnen de hierdoor veroorzaakte extra kosten door ons ten laste van de koper worden gebracht.
 6. Speciale veiligheidsmaatregelen en andere voorzieningen, al dan niet volgens voorschrift van overheidswege aan te brengen, vallen voor zover tevoren niet anders is overeengekomen, onder de verantwoordelijkheid van de koper. De kosten daarvan komen ten laste van de koper en zullen alleen door ons worden aangebracht indien uitdrukkelijk tussen partijen overeengekomen.

§ 14 GARANTIE VAN MACHINES
 1. Ten aanzien van nieuwe en gebruikte machines, voor wat deze laatste betreft echter alleen voor zover zij door ons als gereviseerd zijn verkocht en wij uitdrukkelijk garantie hebben verleend, wordt gedurende zes maanden na de aflevering als bedoeld in artikel 4 garantie voor goede werking verleend, zulks echter met dien verstande, dat wij nimmer tot meer of anders zijn gehouden dan de garantie of de garanties die ons is of zijn verstrekt door de producenten of de andere leverancier(s) van welke wij de geleverde zaken hebben betrokken. Indien een geleverde machine gemiddeld meer dan 8 uur per werkdag wordt gebruikt, zal de garantietermijn met een evenredig percentage verminderd worden.
 2. Wij zijn gehouden tot het vervangen of repareren van gebroken of ondeugdelijke onderdelen voor zover de producent of de leverancier die deze heeft vervaardigd ons daartoe in staat stelt.

  Deze gehoudenheid bestaat slechts binnen de termijn en onder het voorbehoud als gesteld in lid 1 van dit artikel onverminderd de hiernavolgende bepalingen.

 3. Gebreken in de goede werking moeten binnen 7 dagen na de ontdekking en in elk geval uiterlijk 7 dagen na afloop van de garantietermijn schriftelijk aan ons worden medegedeeld.
 4. Aanspraken op grond van onze verplichting tot garantie moeten ingeval van betwisting, op straffe van verval van recht, in rechte worden geldend gemaakt binnen 12 maanden na afloop van de in het eerste lid bedoelde termijn.
 5. Wij zijn nimmer tot enige garantie gehouden, indien en zolang de koper niet aan zijn verplichtingen onder de overeenkomst, met name die tot betaling, voldoet.
 6. Voor gedemonteerd verzonden machines wordt alleen garantie verleend, indien de montage onder verantwoordelijkheid van ons is geschied.
 7. Ingeval de koper reparaties laat verrichten of veranderingen aanbrengt aan geleverde zaken, van welke aard ook, een hernieuwde opstelling of montage na verhuizing of verplaatsing daaronder uitdrukkelijk begrepen, anders dan door of vanwege ons of zonder onze uitdrukkelijke toestemming, vervalt iedere aanspraak op garantie en elk klachtrecht ter zake van die geleverde zaken.
 8. De garantie in lid 1 van dit artikel heeft nimmer betrekking op een gebrek in de goede werking ten gevolge van normale slijtage of op een gebrek in de goede werking ten gevolge van onoordeelkundige, onjuiste of slordige behandeling, overbelasting, ongeschikte bedrijfsmiddelen, gebrekkige bouwconstructie, ongeschikte bouwgrond of chemische, elektrische, elektronische of elektrotechnische invloeden, daaronder begrepen het tijdelijk of langdurig niet aanwezig zijn van de vereiste spanning op het elektrisch net.
 9. Behoudens in het geval genoemd in lid 1 van dit artikel wordt nimmer garantie verleend voor gebruikte machines.
 10. Tijdelijk gemis van geleverde zaken in verband met de noodzakelijkheid van reparaties verplichten ons nimmer tot enige schadevergoeding en schort bestaande betalingsverplichtingen op generlei wijze op.
 11. De bepalingen inzake garantie in lid 1 van dit artikel zijn van overeenkomstige toepassing op door ons geleverde vervangende onderdelen.
 12. Indien wij onze verplichting tot vervanging of reparatie niet binnen een redelijke termijn na daartoe te zijn gesommeerd nakomen, zijn wij ten hoogste aansprakelijk voor de redelijke kosten die de koper moest maken om de reparatie of, indien reparatie meer dan de helft van de oorspronkelijke koopprijs zou bedragen, de vervanging door een derde te doen uitvoeren. In geval van reparatie zullen de daarvoor verschuldigde kosten nimmer meer belopen dan de helft van de oorspronkelijke koopprijs. In geval van vervanging zijn wij nimmer meer dan de oorspronkelijke koopprijs verschuldigd, terwijl in dat geval bovendien het geleverde aan ons dient te worden teruggegeven.

Cookies

SPRINTIS.de maakt gebruik van cookies, om u het bezoek en het doen van aankopen zo gemakkelijk mogelijk te maken. Door verder gebruik te maken van deze website gaat u hiermee akkoord. Zonder cookies zijn sommige functies in de webshop beperkt.